مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران2018-11-04T03:44:37+00:00

Project Description

مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران

شرکت ارتباط گستر قهرمان دو پروژه عمرانی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تهران به انجام رسانده است .

-احداث جاده تندرستی 

– بهره برداری از غرفه های مسیر جاده تندرستی

جاده تندرستی