معرفی اعضای هیات مدیره

معرفی اعضای هیات مدیره2018-11-12T05:25:23+00:00
مدیرعامل و عضو هیت مدیره

—————————–

محمدرضا حدادی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

دکتر عبدالرحیم نیکخواه

—————————–

دکتر عبدالرحیم نیکخواه

رییس هیات مدیره

سید محمد رضا حسینی نایب رییس هیات مدیره

—————————–

سید محمد رضا حسینی

نایب رییس هیات مدیره